Ebook Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 1

Nội dung cuốn sách "Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa" gồm 57 câu hỏi – đáp về các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ những câu hỏi cung cấp kiến thức đơn giản đến những câu hỏi cần sự phân tích, lý giải phức tạp hơn, đều trở thành cẩm nang cho các doanh nhân và nhà quản lý doanh nghiệp trong việc nắm được quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật… của Đảng và Nhà nước ta để hoạt động một cách có hiệu quả và tôn trọng luật pháp.