Ebook Nhập môn hiện đại Xác xuất và thống kê - Đỗ Đức Thái, Nguyễn Tiến Dũng

Mục đích của cuốn sách này chính là nhằm giúp các bạn hiểu đúng bản chất của những khái niệm và phương pháp cơ bản nhất của xác suất và thống kê, và qua đó có thể áp dụng được chúng, tìm được những phương pháp thích hợp cho những tình huống cụ thể.