Ebook Nhóm và biểu diễn - ThS. Khuất Văn Thanh, ThS. Ngô Mạnh Tường (dịch)

Nội dung chính của cuốn sách "Nhóm và biểu diễn" gồm có: Các kiến thức cơ bản về lý thuyết nhóm, nhóm tuyến tính tổng quát, cấu trúc địa phương, cấu trúc chuẩn tắc, đại số nửa đơn, biểu diễn nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo.