Ebook Trắc địa xây dựng thực hành: Phần 2 - TS. Vũ Thặng

Cuốn sách "Trắc địa xây dựng thực hành" trang bị cho bạn đọc là những người cán bộ kỹ thuật những kiến thức trắc địa đại cương và những kỹ nǎng về trắc địa xây dựng thực hành. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đi sâu và chứng minh, phân tích các phương pháp tính toán, bố trí các dạng công trình xây dựng đặc trưng có quan hệ đặc biệt đến địa hình xây dựng. Phần 2 cuốn sách gồm các chương: Chương 6 - Công tác trắc địa trong các giai đoạn xây dựng công trình, Chương 7 - Đo biến dạng công trình. Mời bạn đọc tham khảo.