Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 1

Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 1 gồm có các chương: Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế; Chương 2: Tổ chức lập qui và qui trình soạn thảo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; Chương 3: Khuôn mẫu lý thuyết chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)