Giáo trình Kỹ thuật robot (sử dụng cho bậc Đại học): Phần 2

Phần 2 Giáo trình Kỹ thuật robot (sử dụng cho bậc Đại học) trình bày về phương trình động học Robot, động lực học Robot và ứng dụng trong điều khiển, điều khiển Robot.