Giáo trình Mạch điện tử 2: Phần 1

Phần 1 Giáo trình Mạch điện tử 2 gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu, gồm có: Chương 1 - Đáp tuyến tần số thấp của mạch khuếch đại ghép RC, chương 2 - Đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại ghép RC, chương 3 - Mạch khuếch đại cộng hưởng.