Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học

Tài liệu Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học đưa ra các báo cáo, tham luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn của ngành thông tin, thư viện trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ĐH theo tinh thần Nghị quyết số 29 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội thảo cũng đưa ra những đề xuất và các giải pháp để nâng cao năng lực hoạt động của ngành thông tin, thư viện nói chung và của các trường ĐH nói riêng trong việc góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục ĐH Việt Nam.