Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán kết cấu vách ngang tàu thủy

Đề tài nghiên cứu các phương pháp tính toán thiết kế kết cấu tàu, cụ thể là bài toán kết cấu dàn vách; nghiên cứu các phương pháp phần tử hữu hạn, áp dụng trong bài toán kết cấu dàn vách.