Mẫu Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án (PCM)

Mẫu Hợp đồng Tư vấn quản lý dự án (PCM) được biên soạn nhằm giúp các bạn biết cách biên soạn một văn bản hành chính về hợp đồng Tư vấn quản lý dự án (PCM) theo đúng tiêu chuẩn mà Bộ Xây dựng ban hành. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Xây dựng và những ngành có liên quan. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số biểu mẫu khác để có thể sử dụng lúc mình cần như: mẫu hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động, hợp đồng thử việcbiên bản thanh lý hợp đồng.