Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 89:2015/BTTTT

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 89:2015/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo đối với thiết bị nút IPv6. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng và khai thác các thiết bị nút IPv6 tại Việt Nam.