Thiết kế cơ khí theo tham số và hướng đối tượng – Chương mục lục

Tài liệu "Thiết kế cơ khí theo tham số và hướng đối tượng" được viết trước hết nhằm phục vụ chương trình CAD/CAM tại Học viện KTQS. Sau phần chung, tài liệu được tách làm hai: Phần 1 được dành cho người dùng Autodesk Inventor; phần 2 cho Mechanical Desktop. Tài liệu được viết dựa vào các tài liệu gốc do Autodesk cung cấp, có xử lý và diễn đạt theo "ngôn ngữ" của những người dùng CAD chuyên nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.