Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt được ban hành căn cứ theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Quyết định số 2582/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 3927/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Bộ tiêu chuẩn được xây dựng cho 5 bậc trình độ kỹ năng nghề với 12 nhiệm vụ và 170 công việc. Mời tham khảo.