Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8070:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8070:2009 về thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật quy định các yêu cầu thiết yếu cho máy thu hành hải in trực tiếp băng tần hẹp (NBDP) hoạt động trong hệ thống NAVTEX.