Đề tài nghiên cứu khoa học: Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt: bằng chứng tại các công ty Việt Nam

Bài nghiên cứu "Độ nhạy cảm dòng tiền của việc nắm giữ tiền mặt: bằng chứng tại các công ty Việt Nam" khẳng định mối liên hệ giữa việc nắm giữ tiền mặt và dòng tiền của công ty. Qua bài nghiên cứu, chúng ta có thể đánh giá đƣợc các doanh nghiệp Việt Nam có đang có chính sách nắm giữ tiền mặt thật sự hiệu quả hay không và ảnh hưởng của việc nắm giữ tiền mặt tới giá trị doanh nghiệp như thế nào?

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)