Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 1

Cuốn sách "Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế" gồm 59 câu hỏi và trả lời đề cập đến một số lý thuyết kinh tế. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các câu hỏi và trả lời về: nội dung cơ bản của chủ nghĩa trọng thương Tây Âu; so sánh hai giai đoạn phát triển và đánh giá thành tựu, hạn chế của chủ nghĩa trọng thương ở Anh; lý thuyết sản phẩm thuần túy của trường phái trọng nông; biểu kinh tế của François Quesnay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)