Ebook Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Hỏi - đáp Lịch sử các học thuyết kinh tế" sẽ tiếp tục với các câu hỏi và trả lời về: V.I. Lênin phát triển lý luận của C. Mác về sự ra đời chủ nghĩa tư bản trong nông nghiệp như thế nào; nội dung cơ bản trong Chính sách Kinh tế mới (NEP) của V.I. Lênin; lý luận giá trị giới hạn của trường phái thành 76 Viene (Áo); đặc điểm phương pháp luận của trường phái Keynes;... Mời các bạn cùng tham khảo!