Ebook Quy định pháp luật về hợp đồng lao động: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Quy định pháp luật về hợp đồng lao động" trình bày nội dung bộ Luật Lao động 2012, Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.