Ebook Quy định pháp luật về hợp đồng lao động: Phần 2

Phần 1 cuốn sách "Quy định pháp luật về hợp đồng lao động" trình bày nội dung của Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động