Ebook Quy trình kinh doanh điện năng: Áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam - Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quy trình kinh doanh điện năng: Áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy trình quan hệ giao tiếp với khách hàng sử dụng điện; Quyết định số 335/EVN/HĐQT/KD & ĐNT ngày 10/10/2003 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động dịch vụ bán lẻ điện nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

ERROR:unknown local index 'libdocuments' in search request