Ebook Tổ chức thi công xây dựng: Phần 1

Phần 1 của cuốn sách "Tổ chức thi công xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Một số khái niệm về tổ chức quá trình sản xuất; Chương 2 - Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền; Chương 3 - Kế hoạch tiến độ thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo!