Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 (2016)

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn thành 15 chương. Trong mỗi chương đều có phần chỉ dẫn, nội dung, tóm tắt chương, câu hỏi và bài tập ôn tập. Các chương được kết cấu logic nhằm bám sát những mảng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 gồm 7 chương với những nội dung chính về: Tổng quan tài chính doanh nghiệp, rủi ro và doanh lợi, báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, huy động vốn doanh nghiệp, chi phí vốn doanh nghiệp, cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.