Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) khu vực Hải Phòng 01 (HP01)

Luận văn trình bày những nội dung: Cơ sở lý luận về bảo hiểm và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đánh giá hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH Manulife Việt nam khu vực Hải phòng 01 (HP 01), biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty.