Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện phụ sản Hải Dương

Nội dung chính của luận văn gồm: Cơ sở lý luận về công tác quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp tự chủ có thu, thực trạng công tác quản lý tài chính theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự chủ có thu tại bệnh viện phụ sản Hải Dương, một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo cơ chế đơn vị sự nghiệp tự chủ có thu tại bệnh viện phụ sản Hải Dương.