QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 3

QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 3 trình bày các quy chuẩn về kết cấu thân tàu và trang thiết bị tàu chở dầu vỏ kép có chiều dài từ 150 mét trở lên.