Bài giảng Tương tác người máy: Chương 3 - Các dạng tương tác Người dùng - máy tính

Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 3 - Các dạng tương tác Người dùng - máy tính" được biên soạn với các nội dung chính bao gồm: Tổng quan về các dạng tương tác Người dùng - máy tính; Các mô hình tương tác; Các dạng tương tác; Mô hình WIMP; Điều khiển trực tiếp; Ngữ cảnh tương tác;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!