Bài giảng Tương tác người máy: Chương 5 - Mô hình GOM, Keytrock

Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 5 - Mô hình GOM, Keytrock" bao gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về mô hình GOM, Keytrock; Mô hình đặc tả yêu cầu người dùng; Mô hình OSTA/ mô hình thiết kế cộng tác; Mô hình phương pháp thiết kế phần
mềm;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!