Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu xây dựng website đảng ủy trường đại học Hàng Hải Việt Nam dựa trên hệ quản trị nội dung mã nguồn mở drupal

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở Drupal 7 để xây dựng website cho Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.