Đồ án tốt nghiệp: Công trình Nhà chung cư Hạnh Phúc

Nội dung của đồ án gồm 3 phần: Phần 1 Kiến trúc công trình, Phần 2 Kết cấu công trình, Phần 3 Công nghệ và tổ chức xây dựng.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)