Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống Global Xpress

Kết cấu của đồ án: Chương 1 Tổng quan về hệ thống Inmarsat, Chương 2 Hệ thống Global Xpress, Chương 3 Đánh giá và Đề xuất.