Đồ án tốt nghiệp ngành Đóng tàu: Lập qui trình hạ thủy tàu trọng tải lớn trên đà trượt nghiêng tại Công ty CNTT Nam Triệu

Đề tài “Lập qui trình hạ thủy tàu trọng tải lớn trên đà trượt nghiêng tại công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu” cụ thể ở đây là quy trình hạ thủy tàu 53000 tấn. Nội dung gồm 4 chương: Chương1 Đặt vấn đề, Chương 2 Cơ sở lý thuyết của phương pháp hạ thủy, Chương 3 Tính toán hạ thủy, Chương 4 Kết luận và đề xuất.