Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng hàm lượng Asen trong nước ngầm tại một số tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Hồng

Mục tiêu nghiên cứu của đề là là nêu lên được ảnh hưởng Asen đối với môi trường nước ngầm; dựa vào kết quả của nghiên cứu đánh giá được mức độ ô nhiễm; kiến nghị tìm và đưa ra những giải pháp công nghệ và quản lý nhằm xử lý Asen và phòng ngừa giảm thiểu tác động.