Đồ án tốt nghiệp: Tuyến đường Cảng Hải Phòng - Cảng Băng Cốc (Thái Lan)

Kết cấu của đề tài: Phần I Tuyến đường – tàu mẫu, phần II Kích thước chủ yếu, phần III Xây dựng tuyến hình, phần IV Bố trí chung, phần V Tính toán các yếu tố tính nổi bonjean thủy lực, phần VI Kết cấu cơ bản, phần VII Tính toán lực cản và thiết kế thiết bị đẩy, phần VIII Tính toán cân bằng ổn định với sự hỗ trợ modul autohydro.