Ebook Winning in China - Business Chinese basic 2 (商务汉语系列教程 – 基础篇2): Part 1

Cuốn "Winning in China - Business Chinese basic 2 (商务汉语系列教程 – 基础篇2)" nhằm giúp nâng cao và phát triển thêm các mẫu câu trong đàm phán giao tiếp thương mại tiếp nối từ quyển cơ bản 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!