Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh cho thuê tàu định hạn của Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP

Luận văn Thạc sỹ: Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh cho thuê tàu định hạn của Công ty Cổ phần vận tải biển VINASHIP có các nội dung chủ yếu như: cơ sở lý luận về khai thác tàu và hiệu quả kinh doanh cho thuê tàu định hạn của Công ty Cổ phần vận tải biển, thực trạng hiệu quả kinh doanh cho thuê tàu định hạn của Công ty CPVT biển VINASHIP, các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh cho thuê tàu định hạn.