Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo lường đa kênh kiểm tra khí cụ điện trên tàu thủy

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo lường đa kênh kiểm tra khí cụ điện trên tàu thủy có các nội dung chính sau: chương 1 - Xây dựng cấu trúc thiết bị kiểm tra khí cụ trên tàu thủy, chương 2 - Khai thác phần mền LabVIEW để thu thập các thông số trong hệ thống đo lường đa kênh, chương 3 - Ứng dụng LabVIEW và Model NI USB 6009 để xây dựng hệ thống đo lường đa kênh kiểm tra kí cụ điện trên tàu thủy.