Luận văn Thạc sỹ: Ứng dụng mạng Noron ước lượng từ thông trong điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ

Luận văn Thạc sỹ: Ứng dụng mạng Noron ước lượng từ thông trong điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ có nội dung chính gồm 3 phần, trong đó phần 1 là tổng quan về điều khiển, phần 2 giới thiệu mô hình động cơ không đồng bộ ba pha, phần 3 mô tả cấu trúc truyền động động cơ không đồng bộ điều khiển tựa theo từ thông Rotor.