Luận văn tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình và đánh giá một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý

Đánh giá tổng hợp hiện trạng môi trường và công tác quản lý CTRYT tại bệnh viện ĐKTPTB. Đề xuất một số biện pháp quản lý phù hợp và hiệu quả hơn trong hoạt động quản lý CTRYT của bệnh viện.