Luận văn tốt nghiệp: Khu hiệu bộ trường Đại học Hải Phòng

Nội dung của đồ án gồm 4 phần: Phần 1 Kiến trúc công trình, Phần 2 Kết cấu công trình, Phần 3 Công nghệ và tổ chức xây dựng, Phần 4 Dự toán phần ngầm của công trình.