Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu cơ chế quản lý hóa chất trong chế biến và bảo quản thực phẩm tại Việt Nam nhằm đề ra các giải pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng

Nghiên cứu cơ chế quản lý hóa chất trong chế biến và bảo quản thực phẩm tại Việt Nam nhằm đề ra các giải pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng