Luận văn tốt nghiệp: Tính toán thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy cho tàu chở nhựa đường 1700 m3

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy phù hợp với các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định của Đăng kiểm, Luật và công ước Quốc tế cho tàu chở nhựa đường 1700 m3; áp dụng thiết kế cho các tàu có cùng chức năng, seri tàu chở nhựa đường cùng loại 1700 m3.