Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Phần 2 - Đánh giá hiện trạng chất lượng công trình xây dựng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mục đích của việc đánh giá hiện trạng công trình, các bước cơ bản đánh giá hiện trạng công trình, một số nội dung khảo sát hiện trạng công trình.