Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 4 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Phần 4 - Hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu thép. Nội dung phần này gồm có: Những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu thép; những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu thép; một số biện pháp gia cường kết cấu thép; thiết kế gia cường kết cấu thép bằng cách tăng tiết diện.