Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Phần 3.2 - Sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông. Nội dung chính trong phần này gồm có: Mục đích của việc sửa chữa, những nguyên lý cơ bản của để đảm bảo độ bền vững của việc sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông, lựa chọn vật liệu sửa chữa kết cấu bê tông, sửa chữa bề mặt kết cấu bê tông, sửa chữa thấm kết cấu bê tông.