Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.3 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Phần 3.3 - Gia cường kết cấu bê tông cốt thép (BTCT). Nội dung chương này gồm có: mục đích của việc gia cường kết cấu BTCT, mục đích của việc gia cường kết cấu BTCT, phương pháp gia cường bọc ngoài bằng bê tông, gia cường kết cấu btct bằng cách dán bản thép.