Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 6 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Phần 6 - Hư hỏng và sửa chữa kết cấu móng. Nội dung chính phần này gồm có: Những nguyên nhân chính gây hư hỏng kết cấu móng; đánh giá hiện trạng, hư hỏng kết cấu móng; đánh giá hiện trạng, hư hỏng kết cấu móng.