Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường bộ Hải Phòng

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh; đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường bộ Hải Phòng; đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng.