• Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 3: Hàm và Nạp chồng Hàm

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 3: Hàm và Nạp chồng Hàm

  "Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 3: Hàm và Nạp chồng Hàm" có nội dung trình bày về Hàm (Function) và Nạp chồng Hàm (Overloading), các định nghĩa cơ bản về Hàm, phân giải nạp chồng hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   59 p vimaru 08/05/2018 12 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 4: Cấu trúc và lớp

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 4: Cấu trúc và lớp

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 4: Cấu trúc và lớp" có nội dung trình bày về kiểu cấu trúc, kiểu lớp, hàm tạo & hàm hủy, sử dụng cấu trúc như đối số của hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   73 p vimaru 08/05/2018 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa" có nội dung trình bày về nạp chồng toán tử (Operator Overloading) và hàm bạn (Friend Functions), kế thừa (Inheritance). Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p vimaru 08/05/2018 8 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 7: Khuôn mẫu (Template) và thư viện chuẩn (STL)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 7: Khuôn mẫu (Template) và thư viện chuẩn (STL)

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 7: Khuôn mẫu (Template) và thư viện chuẩn (STL)" có nội dung trình bày về vector, c-string và lớp String, khuôn mẫu hàm, khuôn mẫu lớp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   61 p vimaru 08/05/2018 8 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 8: Đa hình và hàm ảo

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 8: Đa hình và hàm ảo

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 8: Đa hình và hàm ảo" có nội dung trình bày về đa hình (Polymorphism), hàm ảo (Virtual function), hàm ảo và con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   34 p vimaru 08/05/2018 8 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 9: Đệ quy

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 9: Đệ quy

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 9: Đệ quy" có nội dung trình bày về đệ quy với hàm void, đệ quy với hàm trả về giá trị, suy nghĩ theo kiểu đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   35 p vimaru 08/05/2018 10 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 10: Các kiểu dữ liệu trừu tượng (Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi)

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 10: Các kiểu dữ liệu trừu tượng (Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi)

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 10: Các kiểu dữ liệu trừu tượng (Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi)" có nội dung trình bày về các nút (Nodes) và danh sách liên kết, ứng dụng danh sách liên kết, iterators, cây (Trees). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   47 p vimaru 08/05/2018 9 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây - Chương 1: Giới thiệu về mạng không dây cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật mạng, các thuật ngữ liên quan, phân loại mạng truyền thông, cơ bản về mạng không dây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p vimaru 31/03/2018 21 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 5: Mạng tế bào" trình bày các nội dung: Cellular network concept; cells, cluster and frequency reuse; handoff/Handover concept, Co-Channel interference and adjacent channel interference, erlang, erlang-B. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p vimaru 31/03/2018 19 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 4: Kỹ thuật đa truy cập" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, contentionless multiple access, contention multiple access, hanging multiple access. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p vimaru 31/03/2018 25 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng "Mạng không dây - Chương 2: Lan truyền vô tuyến (radio wave propagation)" trình bày các nội dung: Sóng điện từ (Electromagnectic wave), anten, lan truyền vô tuyến (Radio Wave Propagation), tính toán công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p vimaru 31/03/2018 19 0

 • Bài giảng Mạng không dây: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Mạng không dây - Chương 3: Các kỹ thuật điều chế" để nắm bắt cá định nghĩa về kỹ thuật điều chế mạng không dây, các thành phần của điều chế không dây, Bit/Baud Comparison, tại sao phải điều chế mạng không dây.

   86 p vimaru 31/03/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số