• Bài giảng Mạng không dây: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Bài giảng Mạng không dây: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Mạng không dây - Chương 6: Định vị kênh truyền" để cùng tìm hiểu các khái niệm định vị kênh truyền (channel allocation concept), các cách thức định vị kênh truyền (channel allocation schemes). Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vimaru 31/03/2018 23 0

 • SDH/LT 02939-40 - Networking all - in - one for dummies

  SDH/LT 02939-40 - Networking all - in - one for dummies

  This one handy book covers all the essentials you need to know about running a network. It explains how to set up and use a computer network, including installing network hardware, administration and security, TCP/IP, wireless networking, mobile networking, Windows Server 2012 reference, and managing Linux systems. Contents Introduction -- Networking basics -- Building a network. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với...

   10 p vimaru 07/03/2018 84 14

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 3 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm câu lệnh, câu lệnh if lồng nhau, biểu thức logic, câu lệnh switch, vòng lặp do và while,...

   22 p vimaru 28/02/2018 36 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 1 Giới thiệu môn học do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm về chương trình và lập trình, mã lệnh và dữ liệu, ngôn ngữ lập trình, quá trình phát triển phần mềm,...

   18 p vimaru 28/02/2018 36 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 4 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Thay đổi địa chỉ trỏ tới, các phép toán với con trỏ, con trỏ và mảng, kiểu chuỗi ký tự, xử lý dòng lệnh, cấp phát bộ nhớ động

   17 p vimaru 28/02/2018 35 2

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 2 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Chương trình C đơn giản nhất, phân tích chương trình ví dụ, hiển thị ra màn hình, nhập dữ liệu từ bàn phím,...

   21 p vimaru 28/02/2018 29 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm hàm, phạm vi của biến, hằng, biến trong khối lệnh, biến trong khối lệnh: vòng lặp, câu lệnh return, hàm trả về con trỏ,...

   22 p vimaru 28/02/2018 34 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm cấu trúc dữ liệu, danh sách liên kết, khai báo danh sách liên kết, thao tác với danh sách liên kết, khởi tạo danh sách liên kết,...

   21 p vimaru 28/02/2018 21 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm xuất nhập, xuất nhập từ file, mở file và hạn chế mở lại, các hàm khác về đọc/ghi file, các hàm về chuỗi và bộ nhớ,...

   18 p vimaru 28/02/2018 22 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 8 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 8 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 8 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Giới thiệu C++, khái niệm mới ít nhỏ hơn, chương trình C++ đầu tiên, lớp và đối tượng, phạm vi của các thành phần, khai báo và sử dụng lớp,...

   24 p vimaru 28/02/2018 30 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 9 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 9 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 9 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm kế thừa, kế thừa public, kế thừa private, thành phần protected, tổng kết các kiểu kế thừa, constructor và destructor trong kế thừa,...

   18 p vimaru 28/02/2018 21 1

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 10 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 10 - TS. Đào Trung Kiên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 10 do TS. Đào Trung Kiên biên soạn trình bày các nội dung sau: Chồng phương thức trong lớp, tham số mặc định của hàm/phương thức, định nghĩa chồng toán tử, chồng toán tử một ngôi, toán tử chuyển kiểu, tổng hợp các cách chuyển kiểu

   24 p vimaru 28/02/2018 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số