• Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 1 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học phần 1 gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 tổng quan về quản trị, chương 2 sự phát triển của lý thuyết quản trị, chương 3 môi trường quản trị và các xu hướng thay đổi, chương 4 hoạch định và thiết lập mục tiêu, chương 5 hình thành và tổ chức thực hiện chiến lược, chương 6 lập và ra quyết định...

   129 p vimaru 27/12/2022 80 10

 • Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 - TS. Trần Dục Thức (Chủ biên)

  Giáo trình Quản trị học: Phần 2 gồm có 6 chương với những nội dung cơ bản sau: Chương 7 thiết kế cơ cấu tổ chức, chương 8 quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, chương 9 lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, chương 10 động viên nhân viên, chương 11 quản trị truyền thông trong tổ chức, chương 12 kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p vimaru 27/12/2022 28 1

 • Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 1 gồm có các chương: Chương 1: Tổng quan về kế toán quốc tế; Chương 2: Tổ chức lập qui và qui trình soạn thảo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; Chương 3: Khuôn mẫu lý thuyết chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   86 p vimaru 27/12/2022 22 1

 • Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 2

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 2

  Giáo trình Kế toán quốc tế (lý thuyết - Bài tập): Phần 2 gồm có các chương: Chương 4: Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; Chương 5: Đối chiếu hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế với chuẩn mực kế toán Việt Nam; Chương 6: Hệ thống chuẩn mực kế toán của một số quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   252 p vimaru 27/12/2022 23 1

 • Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 1 - NXB Tài chính

  Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 1 - NXB Tài chính

  Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính và tiền tệ; Tín dụng và lãi suất tín dụng; Thị trường tài chính; Các tổ chức tài chính trung gian; Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   246 p vimaru 27/12/2022 15 1

 • Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 2 - NXB Tài chính

  Giáo trình Tài chính - tiền tệ: Phần 2 - NXB Tài chính

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Tài chính - tiền tệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tài chính công; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính hộ gia đình; Tài chính quốc tế; Quản lý rủi ro tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   230 p vimaru 27/12/2022 14 2

 • Bài giảng Toán tài chính: Phần 1 - Trần Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Toán tài chính: Phần 1 - Trần Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Toán tài chính: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: lãi suất (interest rate); tài khoản vãng lai (current account); chiết khấu thương phiếu (commercail paper discounting); chuỗi tiền tệ (annuities). Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p vimaru 27/12/2022 9 2

 • Bài giảng Toán tài chính: Phần 2 - Trần Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Toán tài chính: Phần 2 - Trần Thị Bích Ngọc

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Toán tài chính: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: đầu tư dài hạn (investement); trái khoản; trái phiếu (bonds); cổ phiếu (shares). Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p vimaru 27/12/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kế toán quản trị; khái niệm và phân loại chi phí; cách ứng xử của chi phí và phân tích chi phí hỗn hợp; phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p vimaru 27/12/2022 7 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 - ThS. Đào Nguyên Phi

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kế toán quản trị 1: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán trách nhiệm và định giá chuyển nhượng; thông tin thích hợp cho việc ra quyết định; phân tích chi phí cho quyết định giá bán; dự toán vốn đầu tư;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p vimaru 27/12/2022 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông" được biên soạn với nội dung gồm 4 chương. Ở phần 1, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung 2 chương đầu. Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp; Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và ứng trước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p vimaru 27/12/2022 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 2 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 2 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Kế toán tài chính 1" tiếp tục trình bày nội dung 2 chương sau. Chương 3: Kế toán vật tư; Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 bài giảng tại đây.

   39 p vimaru 27/12/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số